ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไรอาเซียน


          สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน  เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ  ระดับโลก

          ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเป็นครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่

            ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)

            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)

            ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC)

          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร หรือ AEC คืออะไร หลายคนอาจจะยังสงสัย วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับคำว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กันค่ะ

ความเป็นมาพอสังเขป

          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนมีจำนวนประเทศ 10 ประเทศ ประชากรเกือบ 500 ล้านคน ดังนั้นถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือกัน เพื่อทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เหตุนี้เอง อาเซียนจึงกลายสภาพเป็น เออีซี ในที่สุด โดยจะก่อตั้งเออีซีอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 เลื่อนเข้ามาจากเดิมคือ พ.ศ. 2563

          อย่างไรก็ตาม อนาคตข้างหน้า เออีซีมีแนวโน้มขยายเป็น อาเซียน +3 คือ เพิ่ม จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ก่อนที่จะเป็น อาเซียน +6 โดยเพิ่ม จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC) 

          AEC หรือ ASEAN  Economic  Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี 

          โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ASEAN  Summit ครั้งที่  8  เมื่อ  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ณ  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา ที่ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทาง ได้มีการดำเนินงานที่แน่ชัดเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน  ได้แก่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีสำหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558  ( ค.ศ. 2015)


 เป้าหมายสำคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  มี  4  ด้าน  คือ                                                                                                                           
          1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  (Single Market and Production Base)   

            เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  ลงทุน  แรงงานฝีมือ  เงินทุน  อย่างเสรี

            ส่วนนี้ จริงๆ เป็นการดำเนินตามพันธกรณีที่ได้ตกลงและดำเนินการมากันอยู่แล้ว ทั้ง

          * AFTA (ASEAN Free Trade Area)  เริ่มปี  2535 (1992)

          * AFAS (ASEAN Framework Agreement on  Services)  กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ลงนามปี  2538  (1995)  ได้เจรจาเปิดเสรีเป็นรอบๆ  เจรจาไปแล้ว  5  รอบ

          * AIA  (ASEAN Investment Area)  กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ  ลงนามและมีผลตั้งแต่ 2541  (1998)

          2. สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region)

            ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบาย ที่ช่วยการรวมกลุ่ม  เช่น นโยบายการแข่งขัน นโยบายภาษี , ทรัพย์สินทางปัญญา, พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

            ร่วมกันดำเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูล  ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกัน

          3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development)

            สนับสนุนการพัฒนา SMES

            สร้างขีดความสามารถผ่านโครงการที่มีอยู่แล้ว

          4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully  Integrated  into  Global Economy)

            เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น  ทำ  FTA

กรอบความร่วมมือ

          สำหรับกรอบความร่วมมือ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2547 ที่กรุงเทพฯ สามารถหาข้อสรุปในสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการร่วมที่จะใช้กับการรวมกลุ่มสินค้าและบริการ  ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกด้านการค้า และการลงทุนและการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ดังนี้

          (1) การค้าสินค้า - จะเร่งลดภาษีสินค้าใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) เป็น 0% เร็วขึ้นจากกรอบ AFTA เดิม 3 ปี คือ จาก 2010 เป็นปี 2007 สำหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และ ปี 2015 เป็น 2012 สำหรับประเทศ CLMV โดยได้กำหนดเพดานสำหรับสินค้าทั้งหมดใน Priority Sectors ไม่ต้องการเร่งลดภาษี (Negative List) ไว้ที่ 15%

          (2) การค้าบริการ - จะเร่งเปิดเสรีสาขาบริการใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ, e-ASEAN, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ) ภายในปี ค.ศ. 2010 ทั้งนี้ ให้ใช้ ASEAN-X formula ได้

          (3) การลงทุน - จะเร่งเปิดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในปี 2010 สำหรับอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 สำหรับเวียดนามและ 2015 สำหรับกัมพูชา ลาว และพม่า ทั้งนี้ ให้ใช้ ASEAN-X formula ได้ และส่งเสริมการผลิตในอาเซียนโดยการจัดตั้งเครือข่าย ASEAN free trade zones เพื่อส่งเสริมการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในอาเซียน  (outsourcing) และดำเนินมาตรการร่วมเพื่อดึงดูด FDI

          (4) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน - ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่างๆ คือ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and conformance) การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และ logistics service สำหรับการขนส่ง การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน และ การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ และ แรงงานมีฝีมือ

          (5) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียน 11 สาขากำหนดมาตรการร่วม ซึ่งคาบเกี่ยวกับทุกสาขาเช่นเดียวกับในกรอบความตกลงฯ และมาตรการเฉพาะสำหรับการรวมกลุ่มแต่ละสาขานั้นๆ โดยรวมอยู่ในแผนการรวมกลุ่ม (Road map) ซึ่งผนวกอยู่กับพิธีสารฯ

          ขณะที่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน (Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors)  และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของ อาเซียน 11 ฉบับ (ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547

          ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ทุกประเทศย้ำความสำคัญของการดำเนินการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการรวมตัวของอาเซียนให้เร็ว ขึ้น โดยอาจให้สำเร็จภายในปี 2555 (ค.ศ. 2012) และได้เสนอแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเร่งรัดการรวมตัว เช่น การใช้วิธีการ Two plus X ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เคยเสนอความจำเป็น และแนวทางนี้มาแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ก็ได้สนับสนุนข้อเสนอแนะของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของไทย ที่ให้เร่งรัดการจัดตั้ง AEC ด้วย


การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง

          การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง ถือว่าเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายในอาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นใช้วัตถุดิบภายในอาเซียนเป็นหลัก ตามความถนัด เนื่องจากแต่ละประเทศมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกัน ถ้าจะให้ผลิตทุกอย่าง จะเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าแบบเสียเปล่า

สำหรับ 11 สาขานำร่องมีดังนี้

          1. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร
          2. สาขาประมง
          3. สาขาผลิตภัณฑ์ยาง
          4. สาขาสิ่งทอ
          5. สาขายานยนต์
          6. สาขาผลิตภัณฑ์ไม้
          7. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
          8. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          9. สาขาสุขภาพ
          10. สาขาท่องเที่ยว
          11. สาขาการบิน

          อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้เพิ่มสาขาที่ 12 ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์ เพื่อทำให้การขนส่งวัตถุดิบต่าง ๆ ทำได้สะดวกมากขึ้น

เมื่อแบ่งทั้ง 12 สาขา ตามประเทศที่รับผิดชอบ สามารถแบ่งได้ ดังนี้

          1. พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง
          2. มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ
          3. อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
          4. ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
          5. สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
          6. ไทย สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน
          7. เวียดนาม สาขาโลจิสติกส์


 ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

          1. ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  จาการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใช่ภาษีจะเปิดโอกาสให้สินค้า  เคลื่อนย้ายเสรี

          2. คาดว่า  การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 18 - 20%  ต่อปี

          3. เปิดโอกาสการค้าบริการ  ในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง  เช่น  ท่องเที่ยว  โรงแรมและร้านอาหาร  สุขภาพ  ทำให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น

          4. สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่งขึ้น  อุปสรรคการลงทุนระหว่างอาเซียน จะลดลง  อาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมจีนและอินเดีย

          5. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative Advantage)  และลดต้นทุนการผลิต

          6. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก  สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลก

          7. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  ผลการศึกษา   แสดงว่า AEC  จะทำให้รายได้ที่แท้จริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3  หรือคิดเป็นมูลค่า 69  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ


 ผลกระทบของประเทศไทยจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

          1. การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ

          2. อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัว


 ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวของไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

          แนวทางที่ประเทศไทยควรเตรียมพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คือ ภาครัฐเองไม่ได้นิ่งนอนใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะกิจการ/อุตสาหกรรมที่ไม่มีความ  พร้อมในการแข่งขัน  โดยแผนงานรองรับผลกระทบที่ได้มีการดำเนินงานมาแล้ว  ได้แก่

          1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ทางการค้า (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2550)  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป  สินค้าอุตสาหกรรม  และบริการ  ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าให้สามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนให้สามารถแข่งขันได้

          2. มาตรการป้องกันผลกระทบ  ก่อนหน้านี้  กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอจัดทำกฎหมายซึ่งได้ผ่านสภานิติบัญญัติออกมาเป็น  พรบ.  มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard  Measure)  ซึ่งหากการดำเนินการตาม AEC  Blueprint  ก่อให้เกิดผลกระทบก็สามารถนำกฎหมายนี้มาใช้ได้

          3. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ตามคำสั่ง กนศ. ที่ 1/2550  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2550)  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานและเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานไปสู่การเป็น AEC โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....
ความคิดเห็นที่ 167 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ดีใจคนไทยตื่นตัวเรื่องอาเซียน >
จากคุณ อาเซียน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-15 17:57:26 ]
ความคิดเห็นที่ 166 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
จากคุณ 8013 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-07 11:12:12 ]
ความคิดเห็นที่ 165 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
teg
จากคุณ icesie เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-01 13:54:19 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ต้องใช้ สกุลเงินเดียวกันไหม แล้วสามารถเข้าออกแต่ละประเทศได้โดย เสรีหรือไม่ ต้องไปสแตมป์ พาสปอร์ตทุกเดือนหรือไม่
จากคุณ ธนทร ธรรมอินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-10 16:04:57 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร

จากคุณ สกุลทิพย์ ลุมมา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-29 17:19:34 ]
ความคิดเห็นที่ 150 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
จากคุณ sakuntip lumma เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-29 17:14:35 ]
ความคิดเห็นที่ 149 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร

จาปสุดๆ
จากคุณ Tiger เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-24 18:10:11 ]
ความคิดเห็นที่ 147 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ดีจุงเบยยย
จากคุณ จารุวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-21 09:53:38 ]
ความคิดเห็นที่ 145 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ขอบคุณครับ
จากคุณ สกาดน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-06 00:10:08 ]
ความคิดเห็นที่ 142 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สี ตาย FEDFE ♥ ◘•◘○♦○ 555555
จากคุณ FEDFE เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-21 14:46:43 ]
ความคิดเห็นที่ 140 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ตี๋ รุ่นใหญ่เมืองสุพรรณ
จากคุณ ตี๋ บ.จ.7 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-19 09:14:40 ]
ความคิดเห็นที่ 138 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
อิ้อิ้
จากคุณ ออย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-16 17:38:44 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
หนูที่บอก
จากคุณ huda เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-06 17:19:21 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ขอบคุณที่บอก ค่ะ
จากคุณ huda เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-06 17:18:01 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
SoGood
จากคุณ นะนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-29 10:26:28 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ทำไมไม่มีน่ะ
จากคุณ จาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-19 18:01:59 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
แต่อาเซียนมันก็มีข้อเสีย น่ะ
จากคุณ sihcat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-05 15:35:22 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สินค้าผูกพันตามข้อตกลงจำนวน23รายการมีอะไรบ้างคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ
จากคุณ koog เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-25 16:10:59 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆ น้ะค้ะ เป็นคำตอบที่ดี และสามารถเป็นความรู้รอบตัวได้ด้วยค่ะ :)
จากคุณ มิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-22 23:04:47 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
มีสาวปะ
จากคุณ พงศุกร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-12 13:17:52 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
อาเซียน
จากคุณ แพนด้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-02 15:56:56 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
อุอุ อิอิ จิบิ ฝุดๆๆ
จากคุณ คน มนุษย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-24 11:42:06 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สวดยอดมากเรยประเทศอาเซียน
จากคุณ วรเชษฐ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-23 12:08:34 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ได้ความรุจิง
จากคุณ เนอส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-11 11:03:28 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
เจ๋งเรย
จากคุณ คนในความลับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-08 09:23:50 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
WE LOVE KRISSIE
จากคุณ KRISSIE เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 11:06:17 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
..
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 11:20:59 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ดีมากๆๆๆๆเลยค่ะ ได้สาระเยอะเลย
จากคุณ milk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-02 11:08:37 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
มาสไรเดอร์อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
จากคุณ เบนซ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 21:15:59 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555
จากคุณ เบน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 21:14:44 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สุดยอดไปเรยยยยยย
จากคุณ บิวตี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 14:46:13 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ผมรักเมืองไทย มาอยู่เมืองไทยตั้งนานหลายปี????
จากคุณ น่ารักอ่ะเมืองไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 16:05:35 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
อาเวียนมีประโยชน์มากจริงๆๆ เสียอย่างเดี่ยวผมอ่านภาาาอังกริดไม่ค่อยถุก 555555
จากคุณ นายก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-06 16:02:22 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
5555+นี้ไงอาเซียนรวมใจกันเเต่ Iชอบประเทศ เวียดนามมากๆเลย
จากคุณ jin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 11:35:46 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ทัก
จากคุณ คนไร้แฟน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 11:08:27 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สนุกมากๆๆ
จากคุณ ฮอนด้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 10:13:07 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบ ด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง ประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลก
จากคุณ bfdhghgfhgfhtfhtr เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-03 09:23:41 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
จากคุณ สติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-25 14:45:49 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
จากคุณ gap เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-24 08:59:17 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไรโกดแล้วนะไม่มีเลยว่าaแปลว่าอะไรbแปลว่าอะไรcแปลว่าอะไร
แต่ก็ต้องอ่อนวอน
เซ็ง
ตลกดีกว่า
ร้องให้แล้วนะ
เราต้องเจ้าเล่ห์หน่อย
หัวเราะเข้าไว้
จากคุณ น้ำค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 19:48:49 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
แล้วเรื่อง กฏหมายระหว่างประเทศละครับ การเดินทางโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะ เกิดมีการทำผิดกฎหมายขึ้นมาจะทำไง มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไหม ยิ่งคนมากปัญหายิ่งมากตามนะครับ อย่างมองแค่ เงินๆๆๆ อย่างเดียวนะ มองความเป็นจริงด้วย ขนาดทุกวันนี้ยังมีปัญหาคนต่างชาติเลย แล้วยิ่งเปิด AEC อีกมากเรื่องละ เปิดได้แต่เราต้องควบคุมดูแลด้วย
จากคุณ มองไกล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-18 15:28:33 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ไทยจะเอาอะไรไปสุ้เขา
จากคุณ นิดๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-15 20:29:04 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
สู้ๆๆๆๆ
จากคุณ ์New เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-05 15:56:44 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
จากคุณ ทิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 17:27:57 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
อยากให้มีรถไฟไปประเทศ10ประเทศเร็วๆค่ะ
จากคุณ อริศรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 10:01:58 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ภาครัฐต้องให้ความรู้เรื่องAEC และภาษา กับประชาชนโดยด่วน
จากคุณ อาโจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 17:01:02 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ก็คุยกับมึงนั้นแลอีห่า
จากคุณ wut&keaw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 14:46:43 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
งง
จากคุณ วรนารี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 14:46:04 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
ดีจังมียังนี้
จากคุณ วรนารี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 14:27:02 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
คนไทยอย่ามัวแต่ฝันหวานเลย เราไใ่ทันเค้า ภาษาสื่อสารก็ไม่ยอมพัฒนา มีแต่เสียเปรียบ
จากคุณ มาดีนะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 22:48:08 ]